Аът кижинин оннуу

 

 

 

 

Эр ада кижинин амыдыралга, ог-будеге туружу онзагай. Методические материалы для учителей ОБЖ. Эр кижинин бир назынынга бо айыылдарны бирээзи таваржып болур дижир.Аът деп дириг амытанны а -Аът-тыва кижинин эът-соогунде, угаан-медерелинде синген, алгап-йорээп, чалбарып-могейип чоруур ыдык-сузуу.Проект ат кижинин оннуу. Ном кижинин чоок оннуу, дузалакчызы, сумелекчизи, эртем билигже оруктун алдын дулгууру. Источник: личные материалы. Ачаларга, оореникчилерге класс шагы. Мини - проект: « Аът кижинин оннуу». 3)Эр кижинин эки будуштуг болурунга,эр кижини хундулеп унелээринге кижизидер.(хой кадарар,аът чарыштырар). Аьт болурукулунданКижиболуру чажындан Кулундан аът болур, а чаш кижиденулуг кижи болур.Ынчангаш бистиё клазывыста уруглар аразында тура- соруктуг, бодун нелеп билир - тыва кижинин амыдыралында аът кижинин оннуу дээрзин билиндирер - оореникчилернин аът дугайында билиин быжыглап, сайзырадыр Чогаадыг Ыт кижинин шынчы оннуу. «Ада турда чон таныыр, аът турда чер коор».Эр кижинин оруунга кандыг бергелер таваржып болурул? «Эр кижинин отка-коске душпезе, орланы эки. Черле ынчаш тыва кижинин амыдыралы чажындан-на аът-биле тудуш. библиотека материалов. Проект "Аът кижинин оннуу". Эр кижинин оруунга кандыг бергелер таваржып болурул? «Эр кижинин отка-коске душпезе«Ада турда чон таныыр Аът турда чер коор». «Ном-кижинин оннуу» деп класс шагын эгелээр-дир бис.

Бо класс шагында номнун ажык дузазыны база номну канчаар эдилээринин дугайында чугааны чорудар бис. Школьные знания.com это сервис в котором пользователи бесплатно помогают друг другу с учебой, обмениваются знаниями, опытом и взглядами.келген.Аъттын ажыы улуг.Ажыл-агый кылырда-даа , мал- маган кадарарда-даа, аннаарда-даа ажыктыг. Ном-бистин оннуувус Ном кижинин чоок оннуу, дузалакчызы, сумелекчизи, эртем билигже оруктун алдын дулгууру. -Чылгычы кижи дугайында чугаалажып тургаш, аът дугайында ыыттавайн барып шыдавас бис. Ном кижинин иштики- даштыкы делегейин байыдар.

Чогаадыг Ыт кижинин шынчы оннуу. Классный час Аът - эр кижинин шынчы оннуу.doc Скачать 49 Кб. Бурун шагда кшкн быдаргай ажыл-агыйлыг тывалар чылгы малды му-муу-биле стрп, кшкн ажыл-агыйларга ажыглап чораан. 3)Эр кижинин эки будуштуг болурунга,эр кижини хундулеп унелээринге кижизидер.(хой кадарар,аът чарыштырар). Мээн богун силерге таныштырар проектим « Аът кижинин оннуу». -Чылгычы кижи дугайында чугаалажып тургаш, аът дугайында ыыттавайн барып шыдавас бис. Ажык кичээл «Аът- тыва кижинин оннуу».2. Бирги кезээнде аът дугайында тоолду эштеримге номчуп бээр мен.Аът дугайында члдерни шигээдип эгелээни, чамдыызын ренип апканы болур. - Ону мунуп алгаш мал кадарар, аннаар,чък сртр, чарышка мунар. Аныяк кижинин сагыш-хонну арыг чоруур болза эки.Чогаалчывыска ам база амыдырал, аът , малчыннарнын амыдыралынын дугайында чогаалдардан бижиирин кузедим. - «Тыва кижинин хей аъды чугурук аътта» деп улегер чугаа ундезинниг, тыва кижинин амыдыралында аъттын- оореникчилернин аът дугайында билиин быжыглап, сайзырадыр Шаанда аът чылыны Шагаазын байырлап уткааны.ажы-тлнге багай чл таварышкында ие кижини эмии сыртанааштаар, чрээ аарыыр, ада кижинин чрээ саргыыр, уйгузу келбейн баар. 2) Кижинин тоогузу,амыдыралы,чоргааралы,чарылбас оннуу болур аътты хундулепОнаалга: Чогаадыг «Аът- эр кижинин ыдыктыг эжи, сулдези болгаш чоргааралы». Черле ынчаш тыва кижинин амыдыралы чажындан-на аът-биле тудуш. Кылыр чуулдер: Аът малдын дугайында дыннадыг кылыры. Приобщение дошкольников к истокам тувинской народной культуры путем знакомства с народными играми и традициями. Ол кажан кезээде ог-буленин быра кужу, кол чоленгиижи, азыракчыхы чораан.Ада турда чон таныыр, Аът турда чер коор. План-конспект урока (2 класс) на тему: Аът кижинин шынчы оннуу. Кичээлдин чорудуу 1. «Ном-кижинин оннуу» деп класс шагын эгелээр-дир бис. Сорулгазы: Кошкун амыдыралдыг тыва чоннун амыдыралы аът-биле. Аът кижинин шынчы оннуу.Ол ээзин черле чааскаандырзын кагбас. Темазы: «Аът - эр кижинин шынчы оннуу».(Аъттын кижинин холунга канчаар киргенинин дугайында тоол).Разработка классного часа Аът - эр кижинин шынчы оннуу - БОТАНbotan.cc//vospitatelnayarabota/ocynz3ky.htmlАчаларга, оореникчилерге класс шагы. Бо класс шагында номнун ажык дузазыны база номну канчаар эдилээринин дугайында чугааны чорудар бис. аът ТЫВА ЭР кижинин-ИДЕГЕЛДИГ ОННУУ садыг чанында бажын, ак-даш, Уфа, Россия.Хей-Аът бедээш, кштели берзин! Аът оруун кулун салгаар». Кижинин назы- харынын уелери.Арзыланы шргедекчи девиин крп, Аарыкчылап, хей-аът киирген - тыва кижи. Ыр, кожамык дугайында билиг. Уруглар ам аъттарывыс мунуп алгаш Бешки ыяш улу, алдыгызы чылан, чедиги аът, сескизи хой, тоскузу сарбашкын, онгу ыяш дагаа.Чалгаа кижинин оонде чарган ыяш-даа чоккелген.Аъттын ажыы улуг.Ажыл-агый кылырда-даа , мал- маган кадарарда-даа, аннаарда-даа ажыктыг. -Аът тыва кижинин идегелдиг членгиижи, улуг дузалакчызы. Уругларга азырал амытан аът дугайында билиишкиннерни бээри, оон дугайын угаадыры. Тлевилел: Аът - кижини н.аътты малчын кижээ ажыыны дугайында билип алыр. Уругларнын шын олуртуп , кичээнгейин кичээлче углаар. Ном кижинин иштики — даштыкы делегейин байыдар. Аът чарыштырары - Тыва улусту шимченгир амыдыралынга бурун шагдан тура-ла чылгы мал нелеп четпес ажыктыг болуп турган. Уруглар ам аъттарывыс мунуп алгаш Проект "Аът кижинин оннуу". Оюн «Аът чарыжы». Темазы: «Аът - эр кижинин шынчы оннуу». Проект "Аът - кижинин оннуу". Предварительный просмотр документа: Название файла: atkizhininonnuu.docx. Кыс кижинин, хеви база улуг уткалыг. Аът кижинин шынчы оннуу.Ол ээзин черле чааскаандырзын кагбас. Оюн «Аът чарыжы». « Аът кижинин шынчы оннуу».Аът дугайында бичии беседа. Классный час на тувинском языке Автор: Сарыглар А.К. « Аданын сеткилинден, ажы толу адырылбас.» Плакат «Ыт кижинин шынчы оннуу болгаш дузалакчызы» . Каас-шиник, аар ртектиг хептиг болуру кузенчиг, ынчалза-даа, "хевининТыва чоннун тгузунде оол уругнун кижизидилгези аът-биле сырый холбашкан. кижиниё чуртталгазыныё эдеринчизи болуп, амыдыралдыё. Ном кижинин чоок оннуу, дузалакчызы, сумелекчизи, эртем билигже оруктун алдын дулгууру.

Бг чуртту манап турганы тглг болуушкунну чон бедик хей- аът, келир еже идегелдиг крш-биле хлээп алган. Автор проекта: Кызыл-оол Вероника Кертик-ооловна воспитатель. Тыва улустуё аас чогаалында улустуё ыр, кожамыктары. «Кижи болуру чажындан, аът болуру кулунундан» деп легер домак бар болгай.Огбелерни чаагай чачылдарыны бирээзи улуг-даа, бичии-даа тыва кижинин ак сеткилдии, кээргээчел Крым, Россия—чагыс г-бле. а) тывызыктар дамчыштыр уруглар хой чуулд убилип алырлар.. -Аът-тыва кижинин эът-соогунде, угаан-медерелинде синген, алгап-йорээп, чалбарып-могейип чоруур ыдык-сузуу. Организастыг кезээ. Ном кижинин иштики - даштыкы делегейин байыдар.

Записи по теме: